Over VNV

De VNV is een belangenorganisatie voor werkgevers in de Nederlandse vleeswarenindustrie. De VNV biedt de leden als ondersteuning van de dagelijkse bedrijfsuitvoering een interessant platform om gezamenlijke initiatieven te ontplooien, informatie te vergaren, kennis te delen en contacten op te doen. Door samen te werken en de krachten te bundelen kunnen de leden een krachtige vuist maken in het overleg met overheid, maatschappelijke organisaties en andere stakeholders

Kernwaarden VNV
•    Leden produceren vleeswaren op een maatschappelijk verantwoorde wijze
•    Leden opereren in internationaal erkende kwaliteitsssytemen met voedselintegriteit module
•    Leden zijn goede werkgevers en passen de CAO voor de Vleeswarenindustrie integraal toe
•    Leden zijn betrouwbare ketenpartners

Missie VNV
De vereniging heeft als missie het doen groeien van de branche, het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten leden, het optimaliseren van het ondernemingsklimaat, het verbeteren van de concurrentiepositie en het marktaandeel van de aangesloten ondernemers.

De VNV wil deze missie realiseren door:

•    Het organiseren van activiteiten die de groei van de branche stimuleren
•    Het optreden als werkgeversonderhandelaar bij het afsluiten van de CAO
•    Het actief volgen en invloed uitoefenen op relevante (voorgenomen) wetgeving in Den Haag en in Brussel
•    Het voorlichten van leden over relevante aangelegenheden en ontwikkelingen
•    Het bieden van een platform voor de leden door middel van het bij elkaar brengen van specifieke deskundigheden.
•    Het organiseren van netwerkbijeenkomsten

De leden van VNV worden d.m.v. de website en e-mail berichten optimaal geïnformeerd over brancheaangelegenheden en actuele zaken die van belang zijn voor het ondernemerschap in de branche, zoals nieuwe wetgeving, fiscale aangelegenheden, ARBO-zaken, milieu-nieuws, arbeidsmarktvraagstukken en CAO-nieuws. Ook kunnen zij gebruik maken van de Algemene Verkoopvoorwaarden.

Ledenvergaderingen
Twee maal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden. Deze vergadering vindt meestal plaats in combinatie met een bedrijfsbezoek of een ludieke activiteit en wordt afgesloten met een gezamenlijk diner.

Commissie Voedingsmiddelenwetgeving en Technologie (CVT)
De VNV heeft deze belangrijke commissie ingesteld met als doel het bestuur gevraagd of ongevraagd te adviseren over het beleid van de nationale overheid en de Europese Unie t.a.v. wet- en regelgeving en er mede voor zorg te dragen dat regelgeving ook in de praktijk kan worden uitgevoerd. De leden van deze commissie komen vijf keer per jaar bijeen.

Commissie Sociale Aangelegenheden (CSA)
De VNV onderhandelt met de vakbonden over de arbeidsvoorwaarden en wordt daarin ondersteund door een commissie van HRM-professionals uit de bedrijven. De leden van deze commissie komen drie keer per jaar bijeen.

Netwerk
De VNV is lid van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI). Op Internationaal niveau is de VNV lid van de Europese vleeswarenvereniging Clitravi (www.clitravi.eu), waardoor ook de belangen in Brussel goed worden behartigd. De VNV werkt nauw samen met de Algemene Kokswaren- en Snackfabrikanten Vereniging (www.aksv.nl).

U bent niet ingelogd 
Waarom gebruikt men nitriet in vleeswaren?
In dit filmpje wordt op deze vraag uitgebreid antwoord gegeven.